Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Identiteit van MIKKI JOAN V.O.F.

Artikel   2 – Definities

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Aanbiedingen

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht voor de consument

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Kosten in geval van uitoefening van het herroepingsrecht

Artikel   9 – Verplichtingen van MIKKI JOAN V.O.F. bij herroeping

Artikel 10 – De prijs

Artikel 11 – Conformiteit en garantie

Artikel 12 – Levering en uitvoering

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachten

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

Artikel 16 – Omgang privacy

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 


Artikel 1 – Definities

Mikki Joan V.O.F.
De Kolper 4,
5366 KG, Megen

Telefoonnummer: +31 (0)627823445
Emailadres: info@mikkijoan.nl
KvK-nummer: 92421954
BTW-nummer: NL866037640B01

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat;
Dag: kalenderdag;
Duurzame gegevensdrager: elk middel, inclusief email, dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Koper: iedere rechtspersoon en natuurlijke persoon tot wie MIKKI JOAN V.O.F. zijn aanbiedingen richt en met wie MIKKI JOAN V.O.F. een overeenkomst sluit;
Modelformulier: het in Bijlage 1 van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden;


Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van MIKKI JOAN V.O.F. en op elke met MIKKI JOAN V.O.F. tot stand gekomen overeenkomst. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Indien eenmaal op basis van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, dan gelden deze algemene voorwaarden ook voor toekomstige transacties tussen dezelfde partijen.


Artikel 4 – Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van MIKKI JOAN V.O.F. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Alle door MIKKI JOAN V.O.F. verstrekte beschrijvingen en afbeeldingen zijn bedoeld als indicatie. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MIKKI JOAN V.O.F. niet.


Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MIKKI JOAN V.O.F. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door MIKKI JOAN V.O.F. is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft MIKKI JOAN V.O.F. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal MIKKI JOAN V.O.F. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
MIKKI JOAN V.O.F. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien MIKKI JOAN V.O.F. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
MIKKI JOAN V.O.F. zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van MIKKI JOAN V.O.F. waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping.


Artikel 6 – Herroepingsrecht van de consument

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. MIKKI JOAN V.O.F. vraagt de consument naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. MIKKI JOAN V.O.F. mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.


Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan MIKKI JOAN V.O.F. retourneren, conform de door MIKKI JOAN V.O.F. verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Gebruikte producten hoeven door MIKKI JOAN V.O.F. niet te worden teruggenomen.
De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan op grond van artikel 7.1.


Artikel 8 – Kosten in geval van uitoefening van het herroepingsrecht

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van het Modelformulier voor herroeping aan MIKKI JOAN V.O.F..
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) MIKKI JOAN V.O.F.. Dit hoeft niet als MIKKI JOAN V.O.F. heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door MIKKI JOAN V.O.F. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als MIKKI JOAN V.O.F. schriftelijk aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.


Artikel 9 – Verplichtingen van MIKKI JOAN V.O.F. bij herroeping

MIKKI JOAN V.O.F. de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
MIKKI JOAN V.O.F. vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten die door MIKKI JOAN V.O.F. voor het geretourneerde product aan de consument in rekening zijn gebracht binnen 14 dagen na ontvangst van de melding dat de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. MIKKI JOAN V.O.F. mag wachten met terugbetalen tot hij het product retour heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
MIKKI JOAN V.O.F. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft MIKKI JOAN V.O.F. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 – De prijs

De in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief BTW en luiden in Euro’s.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien MIKKI JOAN V.O.F. dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


Artikel 11 – Conformiteit en garantie

MIKKI JOAN V.O.F. staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
MIKKI JOAN V.O.F. geeft 1 jaar garantie op de geleverde producten, mits de koper de producten heeft gebruikt conform de door MIKKI JOAN V.O.F. verstrekte instructies en de garantievoorwaarden van MIKKI JOAN V.O.F. in acht neemt. Deze garantie geldt alleen voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.
De in artikel 11.2 genoemde garantie is niet van toepassing indien: a. de veiligheidsvoorschriften of gebruiksaanwijzingen niet in acht zijn genomen; b. er aanpassingen zijn gedaan aan de originele staat of reparaties zijn uitgevoerd door een niet door MIKKI JOAN V.O.F. geautoriseerde persoon; c. er sprake is van normale slijtage aan onderdelen, overmatig gebruik, waterschade of schade als gevolg van extreme weersomstandigheden; d. er sprake is van onjuist en/of onzorgvuldig gebruik of een gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming van het product; e. het product gebruikt blijft worden, ondanks reeds geconstateerde schade en/of gebreken, en dit gebruik de schade verergert.
Een door MIKKI JOAN V.O.F., diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover MIKKI JOAN V.O.F. kan doen gelden indien MIKKI JOAN V.O.F. is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van MIKKI JOAN V.O.F., diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Artikel 12 – Levering en uitvoering

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument bij zijn bestelling aan MIKKI JOAN V.O.F. kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal MIKKI JOAN V.O.F. geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. De leveringstermijn is gebaseerd op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door MIKKI JOAN V.O.F. bestelde zaken en/of onderdelen. Leveringstermijnen zijn nimmer fataal. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
Na ontbinding conform het vorige lid zal MIKKI JOAN V.O.F. het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
Artikel 13 – Betaling

Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan MIKKI JOAN V.O.F. te melden.


Artikel 14 – Klachten

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

MIKKI JOAN V.O.F. heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een overeenkomst of anderszins is beperkt tot maximaal het bedrag dat in het concrete geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval van toepassing is.
MIKKI JOAN V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik, het niet opvolgen van instructies en/of het niet in acht nemen van veiligheidsvoorschriften.
Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij uit een dwingendrechtelijke bepaling anders voortvloeit.
Een door MIKKI JOAN V.O.F. gehonoreerde claim onder de garantievoorwaarden als bedoeld in artikel 11 houdt uitdrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van MIKKI JOAN V.O.F. in voor eventueel geleden schade door de koper of door derden of aan de koper of derden.

15.1 Vrijwaring van Aansprakelijkheid

15.1.1 Mikki Joan V.O.F.sluit alle aansprakelijkheid uit voor enige schade die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van de producten van Mikki Joan V.O.F.. Dit betreft schade aan personen, dieren, eigendommen, gebouwen, huizen, of elke andere vorm van materiële of immateriële schade.

15.1.2 Specifiek is Mikki Joan V.O.F. niet aansprakelijk voor schade als gevolg van natuurlijke processen, zoals houtworm, rot, of andere vormen van aantasting die kunnen optreden in houten materialen of producten.

Artikel 16 – Omgang Privacy

Sinds april 2018 is de nieuwe privacywetgeving ingegaan omtrent persoonsgegevens. Deze is te vinden op www.mikkijoan.nl

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten tussen MIKKI JOAN V.O.F. en de consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
MIKKI JOAN V.O.F.
De Kolper 4,
5366 KG, Megen

info@mikkijoan.nl

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten herroep/herroepen*:

– Besteld op*/ontvangen op*

– [Naam consumenten(en)]

– [Adres consument(en)]

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

 

© 2021 - 2024 Mikki Joan | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel